Nyheder

Generalforsamling udskydes på grund af Coronavirus

Bestyrelsen var enig om ved bestyrelsesmødet den 01. marts 2021 at gøre brug af understående:

“Vedtægterne indeholder ikke hjemmel til at udskyde afholdelse af den årlige generalforsamling, som skal være afholdt inden en vis dato.

På grund af den ekstraordinære situation som Danmark pt. befinder sig i, som følge af Corona-pandemien, vil det dog være en saglig grund at udskyde generalforsamlingens afholdelse til et senere tidspunkt for ikke at udsætte foreningens medlemmer for en unødig risiko for smitte.

Er der ikke indkommet forslag til behandling, således at dagsordenen består af godkendelse af regnskab og budget samt valg af bestyrelse m.v., vil dette i øvrigt tale for, at generalforsamlingen udskydes til et senere tidspunkt.

En gennemførelse af generalforsamlingen på et senere tidspunkt vil i dette tilfælde være lovlig, selvom generalforsamlingen i så fald ikke vil blive afholdt i henhold til vedtægternes formelle krav.”

Vi vil ikke pt. lægge os fast allerede nu på en dato, men vores estimat er medio september.

0