Linda Sommer

Politik og medmenneskelighed

Kan de to ting have noget med hinanden at gøre? Hvis man går ind i politik, fordi man ønsker at være med til at gøre en forskel, da tænker jeg godt, at det kan have noget med hinanden at gøre. Det handler om at have mod til at stå fast på sine værdier, komme med det gode, og levere en ihærdig indsats for at sætte sig ind i sagerne. Som folkevalgt, da er man ”tjener” for kommunens borgere, store som små, uanset, hvilken partifarve man har. For mig handler medmenneskelighed bl.a. om det jeg så i dokumentarfilmen fra Dagmarsminde, hvor demente blev mødt med omsorg og kærlig pleje i deres dagligdag. Hvor ville du helst arbejde / bo? På Dagmarsminde eller et traditionelt plejehjem. Vi skal have mod til at ændre på fejlslagne initiativer, der ikke tilgodeser det enkelte menneskes behov. Som en kommune med størst børnefattigdom i Danmark, da skriger det til himlen, at vi må forholde os til, hvilke konsekvenser det har for disse børn. Der er mange ”sidegevinster” ved at være en fattig familie. Ved at sætte tidligt ind, kan man afhjælpe mange ulykkelige stunder og konsekvenser for disse børn. Tidlig indsats kunne begynde i et – far, mor, barn hjem- hvor familien skal rustes til den opgave det er at tage ansvar for hinanden, frem for en ulykkelig tvangsanbringelse. Mange tager et stort ansvar for at hjælpe andre. Tak for dig – jer ❤ Et samfund kendes på den måde, hvorpå man behandler sine mest sårbare borgere. Jeg vil gerne gå foran i kampen for de ældre og vores sårbare børn.

Klimaet kalder på vores opmærksomhed. Af Brundtland rapporten fremgår det, ”at en bæredygtig udvikling, er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”. Siden sidste valg har jeg boet et par år på Grønland. Her var det tydeligt, at der er store klima forandringer. Bæredygtig udvikling handler om at anerkende, at vi må gøre noget NU. Vi tager et stort grønt energiansvar på Lolland. Det kan vi godt være stolte af.

Jeg vil gerne, at vi alle kan være stolte af at bo på Lolland. Her skal være virksomheder, landbrug og iværksættere, som trives. Her skal være godt at bo, uanset om du bor på landet, på en ø eller i en by. Lokallisten Lolland har et team, der vil tage ansvar. Find os på Liste L. Vi står for udvikling – ordentlighed – og ansvarlighed. Må du træffe et godt valg.

0

Man kan ikke feje børn ind under gulvtæppet

Nu er det tydeligt kommet frem, af rapporter udfærdiget af bl.a. Epinion har vist, at der har været udfordringer på skoleområde for elever med særlige behov. Allerede i 2019 blev det konkluderet, at den faglige bæredygtighed var udfordret, den økonomiske bæredygtighed var udfordret, de specialiserede forløb kræver mange ressourcer, lederne er under pres og forældre indflydelse opleves utilfredsstillende.
Den nuværende formand Thomas Østergaard (A), er gift med Maria Østergaard, der er dengang var leder af Fjordrækken (i dag specialområdet i Østofte og Nakskov), og som har deltaget i Epinions arbejdsgruppe. Hvis man ud over at sidde i børn- og skoleudvalget, også har bare en anelse dialog om sit arbejde på hjemmefronten, da vil formanden ikke være i tvivl om tingens tilstand på skoleområdet for elever med særlige behov. Vi forventer at formanden melder klart ud til vælgerne og ikke mindst de berørte familier, hvordan han ser løsninger på denne meget alvorlige problemstilling.
Det er Lokallisten Lollands holdning, at der skal handles på den rapport af 2019 og det kan kun gå for langsomt. Der skal ikke bruges flere penge på at lave rapporter, men handling skal iværksættes, så den gavner børn og personale, så hurtigt som muligt.

Linda Sommer, Lokallisten Lolland, KV2021, RV2021

Klostergade 14, 4930 Maribo

0

Fokus på de mest sårbare

Hvis et samfund skal vurderes på hvordan vi behandler de mest udsatte og sårbare mennesker- så er der plads til forbedringer i Lolland kommune. Vores børn på specialskoler har alt for længe lidt under inklusionen og nedprioritering af området. Stoltheden og profileringen af, hvad vi levere har lidt et alvorligt knæk. Forældrenes “Nu er det nok”, siger alt!

Ældreområdet trænger til tillid og en profilering, der tiltrækker personale. Handicap- og psykiatriområdet trænger til en værdig behandling.

I Lokallisten Lolland er vi gerne garant og talerør for netop disse områder.

Linda Sommer, Lokallisten Lolland,

KV2021, RV2021

Klostergade 14, 4930 Maribo

 

Med Venlig Hilsen

 

Linda Sommer

Klostergade 14

4930 Maribo

Mob +45 20244929

Mail: linda_sommer@outlook.dk

0

Sorggrupper

Lokallisten Lolland vil arbejde for forbedringer af  muligheder til bearbejdning af sorg.

Børn og unge, som mister en eller begge forældre, en søskende eller anden nærtstående person, eller for børn, der har en livstruende syg forælder eller søskende har brug for et sted til bearbejdning af sorgen.

Sorg må ikke ødelægge livet for mennesker.

Derfor er det vigtigt, at vi tilbyder specialiseret behandling til børn og unge.

Man kan ikke fjerne sorg, men man kan bearbejde den.

Vores folkekirker gør et stort arbejde på området. Kræftens bekæmpelse gør et flot arbejde – tak for jer-, men vi mener, at der er mere at gøre på dette område.

Med Venlig Hilsen

 

Linda Sommer

Klostergade 14

4930 Maribo

Mob +45 20244929

Mail: linda_sommer@outlook.dk

0

Boligmangel på øerne

Lokallisten Lolland har besøgt øerne inden forgangne uge. Der er et ønske om at få bygget almene boliger på øerne.

I håb om at Folketinget gentager puljen, der giver mulighed for 400 tkr. til hver nybygget bolig på en ø, da vil vi fra LL støtte op om, at få bygget nogle almene boliger på øerne. Boligerne kunne meget vel fungere, som indslusning til ø-livet, en pause fra bylivet, projektarbejde m.v.

Dette henset til, at der stadigvæk er vanskeligheder med at få finansierer lån til køb af bolig på en ø. Jeg oplevede flere eksempler herpå præsenteret. Hvis vi vil bosætning og udvikling på øerne, må vi også investere i muligheden for at bosætte sig.

Linda Sommer, Lokallisten Lolland KV2021, RV2021

Klostergade 14, 4930 Maribo

 

Med Venlig Hilsen

 

Linda Sommer

Klostergade 14

4930 Maribo

Mob +45 20244929

Mail: linda_sommer@outlook.dk

0

Penge til kernevelfærd

Penge til kernevelfærd kommer fra skatteindtægter. Jo bedre rammer for, at iværksættere og virksomheder kan etablere sig og udvikle, jo bedre muligheder er der for at skabe arbejdspladser, og dermed skatteindtægter. 

Der skal være en politisk vilje til at drive kommunen med kernevelfærd for øje. Med BLF er der sket en udlicitering af service over for virksomheder og turisme området. Med en virksomhedstilfredshed på en 78’ tyvende plads på tilfredshedsbarometeret, må vi konstatere, at BLF ikke lever op til sin formidling og det rette samarbejde med de kommunale indsatser over for virksomhederne i kommunen. Der skal tænkes nyt, og det skal gå stærkt for at skabe en virksomhed- og turistvenlig kommunen. Særligt henset til den udvikling vi er i, i øjeblikket. 

Med en stemme på Lokallisten Lolland, da opnår du din indflydelse på dette fokus. 

Linda Sommer, Lokallisten Lolland KV2021, RV 2021

Klostergade 14, 4930 Maribo

0

For mange unge ”flager ud” af kommunen

Lollands unge gør det de har mulighed for, når de har taget en lokal afgangseksamen. De skriver sig op til studier uden for Lolland. Den udvikling er god, men tænk engang, hvis andre unge flagede ind hos os, eller nogle blev. Som ung er det godt at arbejde med livsmestring. Man lærer at stå på egne ben, kaste sig ud i eventyr, tage sig en uddannelse og blive i stand til at forsørge sig selv og bidrage til samfundet.

Når unge fra vores del af Danmark videreuddanner sig bidrager de til samfundet på mange måder. De bliver vant til at rejse, de har studiejobs, de er aktive i foreninger, bevægelse og meget mere.

Tænk, hvis der var flere unge, som kom til Lolland efter deres studier, for at arbejde, stifte familie og være den af vores mange foreninger og kulturelle tilbud. Desværre er sandheden, at der kommer meget få tilbage til Lolland. Der er så få, at vi næsten kender navnene på hver eneste af dem. Det må vi i fremtiden gøre bedre.

For at få de unge tilbage til Lolland har brug for mere tværfagligt samarbejde mellem andre  uddannelsesinstitutioner og flere muligheder for online studier. Det vil også gavne Lollands muligheder, hvis vi nedsatte SU til dem der læser på en kandidatstudium og hvis vi brugte en del af de sparede penge til at skal nye efter- og videreuddannelsesmuligheder på Lolland-Falster. Vi har ligeledes brug for bedre understøttelse af jobordningen, der muliggør at mindre og mellemstor virksomhed virksomheder kan ansætte akademikere.

Vi har en unik potentiale for at udnytte Lollands potentiale inden for grøn energi, bæredygtige fødevarer og arbejde med mennesker i naturen. For slet ikke at nævne Femern og turismeområdet.

Satset med at lave en uddannelse for sosu assistenter holder ikke i denne kontekst.

Det skal være attraktivt for unge at komme tilbage til Lolland når de er færdige med deres studier. Som kommune skal vi derfor skabe nye samarbejdsmuligheder mellem virksomheder, kultur- og uddannelsesinstitutioner. Lolland skal være kendt for, at der findes tværgående uddannelsesforløb og beskæftigelsesmuligheder. Lolland skal være kendt for at man  hjælpe hinanden med at opkvalificere arbejdsstyrken.

Lolland skal være et godt sted at bo, leve og arbejde for unge med akademiuddannelser, bacheloruddannelser og kandidatuddannelser.

 

Med Venlig Hilsen

 

Linda Sommer

Klostergade 14

4930 Maribo

Mob +45 20244929

Mail: linda_sommer@outlook.dk

0

Alle kan noget

Alle mennesker kan noget, alle kan udvikle på noget og alle har en drøm.

På Lolland taber vi alt for mange unge mennesker på gulvet. Unge, som hverken har uddannelse eller arbejde og som kæmper med psykisk sårbarhed. Det er unge, som ender på langvarig hjælp, før den ender med en førtidspension. Det er en menneskelig tragedie og samfundsøkonomisk katastrofe, hvis vi ikke får hjulpet disse unge mennesker og deres familier der også bliver ofre.

Dette må vi være os bevidst, når vi arbejder med vores unge generation. 19 % er ikke uddannelsesparate i Lolland kommune. Denne opdagelse gøres alt for sent i den unges liv, hvor indsatsen, og måske også erkendelsen af det enkelte menneske og dennes familie, skal gøres langt tidligere for, at der kan sættes ind.

I Lokallisten Lolland vil vi rigtig gerne arbejde med udvikling af Lolland. Det gælder også udvikling af de mennesker, der bor i Lolland kommune. Vi er overbevist om, at alle kan noget, og alle kan udfordres. Derfor skal der være plads til disse udfordringer, og der skal være tid til at lytte til den enkeltes drøm om, hvad man kunne tænke sig at udvikle i sig.

Vores drøm i Lokallisten Lolland er, at alle 6. klasser kom på en uges tur til Fejø. Det skal være en uge, hvor klassen skal opleve ”nærvær og grounding”. Der skal arbejdes med iværksætteri, kunst / kulturhistorie, fra jord til bord, energi/bæredygtighed, økonomi/budgetlægning og udvikling af ”dig”. Den unge skal igennem en seriøs screening, hvor man får klarlagt potentialerne, drømmene og livsmestring. 

Efter denne uge, da vil den unge have sin egen livsbog, der kan inspirere til en mulig vej i livet.

Den unge (og familie/netværk) skal motiveres til at arbejde med sig selv og sin udvikling.

Jeg tror, at vi fagligt ikke ved nok, og at vi ikke har tid nok (økonomi og prioritering spiller her en stor rolle), til at lave den nødvendige tidlige indsats, der kan gribe den enkelte unge (og familien).

Det viser de 19 % ift. uddannelsesparathed. Et greb har været ”mere af det samme”, altså røv til bænk undervisning. Det er min opfattelse, at vi har plads til forbedring. Flere andre kommuner har gjort sig nogle gode erfaringer. Hvad blev der ud af uddannelsesmidlerne fra A.P. Møller fonden? Jeg tænker, at vi skal lave en rigtig god plan, og vi med den i hånden, skal søge fondsmidler.

Vi skal som politikere tage ansvaret for, at alle kan noget.

Alle mennesker kan noget, men alle kan ikke alt. 

 

Linda Sommer, Lokallisten Lolland KV2021 / RV2021

Klostergade 14, 4930 Maribo

0